14.07.2560

Active learning การเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง

Active learning การเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ประสบผลสำเร็จ

โรงเรียนบ้านหัววัง จัดชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นำโดยคุณครูนิรุตติ รัตโนสถ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมนุมทำนาดำ ลงแขกดำนาพันธุ์ข้าวหอมประทุม จำนวน 100 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ...เด็กชาย..บอกครูครับผมเพิ่งรู้ว่าทำนามันเหนื่อยแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมดำนา ต่อไปผมจะกินข้าวให้หมดทุกเม็ดไม่ให้เหลือติดจานเลยครับ 555..นอกจากดำนาบรรลุตามเป้าหมาย ได้คุณธรรมเพิ่มอีก

Active learning การเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง
Active learning การเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง
detail-img

การได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีค่ามากกว่าคำสอน

detail-img
Active learning การเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง
Active learning การเรียนรู้โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง
×