โรงเรียนบ้านหัววัง
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างเด็กให้เป็นคนดี ด้วยวิถีความพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี มีศักดิ์ศรีสู่สังคมโลก