21.09.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
สพป.นนทบุรี เขต 2

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div> วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 14.30 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
×