24.08.2561

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

สพป.ราชบุรี เขต 2

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div> วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักคิดและแนวปฏิบัติ ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาต่อยอดสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
×