22.02.2561

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
×