16.06.2560

พัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ

พัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

16 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

พัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ
พัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ
detail-img

ขับเคลื่อนหลักปศพพ.

detail-img
พัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ
พัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ
×