13.05.2560

เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความสมดุล มั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์ โดย มีผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักคิดที่สร้างความสมดุล มั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่นักเรียนที่พิการได้อย่างยอดเยี่ยม

เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
detail-img

สร้างความสมดุล

detail-img
เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
×