12.05.2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4

วิธีการเขียน ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยใช้หลักปศพพ.

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4 และวิธีการเขียน ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

website: www.bannongphi.ac.th


ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4
detail-img

ถอดบทเรียน 2:3:4

detail-img
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4
×