16.02.2560

ศึกษาดูงาน ศรร. เต่างอยพัฒนศึกษา

ศึกษาดูงาน ศรร. เต่างอยพัฒนศึกษา

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้รับเกียรติจากโรงเรียนคำเตยราชิณูปถัมถ์ จังหวัดนครพนม มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฐานและแผนการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ

ศึกษาดูงาน ศรร. เต่างอยพัฒนศึกษา
ศึกษาดูงาน ศรร. เต่างอยพัฒนศึกษา
detail-img

สืบต่อความพอเพียงจากสถานศึกษาสู่สถานศึกษา

detail-img
ศึกษาดูงาน ศรร. เต่างอยพัฒนศึกษา
ศึกษาดูงาน ศรร. เต่างอยพัฒนศึกษา
×