โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพม.เขต 23
ช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านบ้านน้ำพุงสามัคคี ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
ชื่อผู้บริหาร นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
จำนวนครู 52 คน
จำนวนนักเรียน 920 คน
เบอร์โทรศัพท์ 042-761228
อีเมลโรงเรียน tpsc@windowslive.com
เว็บไซต์ http://www.tpsc.ac.th
อีเมลผู้ดูแล chokananngoipala@gmail.com

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย