โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย