09.02.2560

ร.ร.บ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต๑

ร.ร.บ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต๑

ประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้ารับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน

ร.ร.บ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต๑
ร.ร.บ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต๑
detail-img

ลูกห้วยยางขอตั้งปณิธาน
เดินตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

detail-img
ร.ร.บ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต๑
ร.ร.บ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต๑
×