โรงเรียนบ้านห้วยยาง
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
ช่วงชั้น อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ 256 หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
ชื่อผู้บริหาร นางสุนันท์ หลวงศรี
จำนวนครู 15 คน
จำนวนนักเรียน 250 คน
เบอร์โทรศัพท์ 095-1855467
อีเมลโรงเรียน
เว็บไซต์ www.huayyangschool.com
อีเมลผู้ดูแล นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ