06.02.2561

NPK OPEN HOUSE

NPK OPEN HOUSE

กิจกรรมเปิดบ้านพอเพียง รั้วม่วงแสด

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดนิทรรศการเปิดบ้านพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติ
จากนายวิเชียร ทรงพุ่ม ผอ.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีการจัดการแสดงผลงานครู และนักเรียน เป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และชุมชนได้เยี่ยมชม

NPK OPEN HOUSE
NPK OPEN HOUSE
detail-img

เปิดบ้านพอเพียง นส.พ.
NPK OPEN HOUSE

detail-img
NPK OPEN HOUSE
NPK OPEN HOUSE
×