โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคเหนือ
สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่
ช่วงชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ 179 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้บริหาร นางกรรณิการ์ ทองสุวรรณ์
จำนวนครู 35 คน
จำนวนนักเรียน 560 คน
เบอร์โทรศัพท์ 0-5327-4554
อีเมลโรงเรียน sridonchai2556@hotmail.com
เว็บไซต์ sdc.ac.th
อีเมลผู้ดูแล noikittaya@gmail.com

คนดี มีน้ำใจ ใฝ่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น