โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คนดี มีน้ำใจ ใฝ่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น