04.09.2560

๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้

๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้

๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู

๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
เพื่อคัดเลือกเป็น THE SMART LEARNING CENTER โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสขยายผลสู่ชุมชน ผลการประเมินผ่านอยู่ในระดับ ดีมาก

๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้
๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้
๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้
๔ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่รับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้
×