โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคเหนือ
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ช่วงชั้น ก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ที่ตั้ง เลขที่ ๕๙๙ ถนน ฝาง – แม่สรวย ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๙๖๙๑๘๖ โทรสาร - เว็บไซต์ www.muangraeschool.ac.th อีเมลล์ banmuangrae@gmail.com
ชื่อผู้บริหาร นายโสภณ ธิพึง
จำนวนครู ๒๕ คน
จำนวนนักเรียน 459 คน
เบอร์โทรศัพท์ 053969186
อีเมลโรงเรียน banmuangrae@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.muangraeschool.ac.th/
อีเมลผู้ดูแล arnon.karbut@cmarea3.go.th