02.06.2561

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยากร ขยายเครือข่ายหลัก ปศพพ.

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยากร ขยายเครือข่ายหลัก ปศพพ.

ขยายเครือข่าย "ครอบครัวพอเพียง" ที่อนุบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อบรมขยายเครือข่าย ด้วยการสร้างความตระหนัก การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การถอดบทเรียน 2 3 4 และนำเสนอตลาดนัด ให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ในโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน ได้เข้าใจถึงหลัก ปศพพ.และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนสอนเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยากร ขยายเครือข่ายหลัก ปศพพ.
ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยากร ขยายเครือข่ายหลัก ปศพพ.
detail-img

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการถอดบทเรียน 2 3 4

detail-img
ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยากร ขยายเครือข่ายหลัก ปศพพ.
ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยากร ขยายเครือข่ายหลัก ปศพพ.
×