โรงเรียนบ้านเขากอบ
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านเขากอบ

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคใต้
สังกัด สพป.ตรัง เขต 2
ช่วงชั้น อนุบาลปีที่ 1-ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ 143 หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
ชื่อผู้บริหาร นายสธร พรมชู
จำนวนครู 19 คน
จำนวนนักเรียน 317 คน
เบอร์โทรศัพท์ 075-577214
อีเมลโรงเรียน kaokorbschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.bankaokorb.com
อีเมลผู้ดูแล kaokorbschool@gmail.com

" พอเพียงนี้ หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟีอย "