22.02.2560

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการนำเอาทรัยยากรและวัสดุเหลือใช้นำมาประยุกต์กลับมาใช้ใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
detail-img

สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

detail-img
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
×