โรงเรียนกันตังพิทยากร
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนกันตังพิทยากร

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคใต้
สังกัด สพม.13
ช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4
ที่อยู่ 282 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ชื่อผู้บริหาร นางยุภา พรเศรษฐ์
จำนวนครู 90 คน
จำนวนนักเรียน 1,585 คน
เบอร์โทรศัพท์ (075) 251100
อีเมลโรงเรียน
เว็บไซต์ http://www.kantangpit.ac.th
อีเมลผู้ดูแล panit_1963@hotmail.com

เสียสละ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน