14.02.2560

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พอเพียงอย่างยั่งยืน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พอเพียงอย่างยั่งยืน

สุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่สมบูรณ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พลัง "แกนนำเด็กไทยทำได้" สู่บ้านไร่พอเพียง
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนต้องมีสุขภาพแข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีสุขลักษณะนิสัยที่ดีอยู่เสมอ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีโภชนาการที่ดี ให้คำปรึกษาบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล จัดอบรมผู้นำนักเรียน เผยแพร่ ข่าวสาร ด้านสุขภาพให้กับชุมชน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พอเพียงอย่างยั่งยืน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พอเพียงอย่างยั่งยืน
detail-img

พอดีอย่างพอเพียง สุขภาพแข็งแรง
จิตใจที่สมบูรณ์

detail-img
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พอเพียงอย่างยั่งยืน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พอเพียงอย่างยั่งยืน
×