10.03.2560

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นางธิดาวรรณ นาคเสน ผอ.โรงเรียนอุดรพัฒนาการ กล่าวเปิดการอบรม "การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3" มีนางสมร ศิลาคม ผอ.โรงเรียนบ้านนามั่ง พร้อมคณะเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยมีคณะครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
detail-img

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3

detail-img
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
×