โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สพม. 26
ช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 3-4
ที่อยู่ 10 ถนนนาเชือก-บรบือ อำเภอนาเชือก จัหวัดมหาสารคาม 44170
ชื่อผู้บริหาร นางปราณี รัตนธรรม
จำนวนครู 98 คน
จำนวนนักเรียน 2065 คน
เบอร์โทรศัพท์ 043-779225
อีเมลโรงเรียน nachuakpit@hotmail.com
เว็บไซต์ nachuakpit.ac.th
อีเมลผู้ดูแล chorpakamathitano@gmail.com

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้