โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รู้หน้าที่ มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน