16.06.2560

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ได้จัดเวทีนำเสนอโครงงานคุณธรรม

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมได้จัดเวทีให้กับนักเรียนทุกห้องเรียนได้นำเสนอโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโดยแต่ละห้องเรียนก็มีปัญหาที่แต่ต่างกันตั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและนำโครงงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเอง

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม
นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม
นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม
นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม
×