โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ช่วงชั้น ม. 1 ถึง ม. 6
ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้บริหาร นายเรืองยศ แวดล้อม
จำนวนครู 28 คน
จำนวนนักเรียน 403 คน
เบอร์โทรศัพท์ 043450886
อีเมลโรงเรียน ohohemmy@gmail.com
เว็บไซต์ bypk.ac.th
อีเมลผู้ดูแล

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม