07.11.2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ

“โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการบันทึกความร่วมมือ “โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
2) เทศบาลนครนครราชส

การประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและบันทึกความร่วมมือ
×