07.09.2560

การนำเสนองานของนักเรียน

การนำเสนองานของนักเรียน

การเข้าร่วมนำเสนองานเรื่องความสัมพันธ์ของระบบสิ่งแวดล้อมของสสวท.

นางศณิตตา โกกลางดอน ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เข้านำเสนองาน โปรเตอร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบสิ่งแวดล้อมของสสวท. โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อพัฒนาดินตามรอยพ่อ

การนำเสนองานของนักเรียน
การนำเสนองานของนักเรียน
การนำเสนองานของนักเรียน
การนำเสนองานของนักเรียน
×