28.08.2560

วิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียน

วิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) นายอำนาจ บุตรโต เป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียน
วิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียน
วิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียน
วิทยากรให้ความรู้อบรมการถอดบทเรียน
×