โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วินัยดี มีวิชา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาชุมชน