10.09.2561

ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม

ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม

ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม มาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลง

ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม
ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม
detail-img

ขยายผลการนำปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม มาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม ของครูจำนวน 5 โครงงาน และของนักเรียนจำนวน 12 โครงงาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้เพิ่มขึ้นและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลง และเป็นเครื่องมือในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ให้คณะบริหารและคณะครู จากโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 388 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่มาศึกษาดูงาน

detail-img
ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม
ขยายผลการนำหลักปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมมาใช้ในการทำโครงงานคุณธรรม
×