08.09.2561

อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม

อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม

อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 อบรมครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จำนวน 216 คน เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกหลักนิติธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้ครู

อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม
อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม
detail-img

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 อบรมครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จำนวน 216 คน เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกหลักนิติธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้ครู สร้างทัศนคติที่ดีในการเคารพกฎติกาของสังคมหรือกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับ เสริมสร้างศักยภาพครูของโรงเรียนให้พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ

detail-img
อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม
อบรมครู เรื่อง ปรัชญาพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม
×