08.09.2561

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม

วิชาการ ปีการศึกษา 2561 “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้ศึกษาตามฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
detail-img

งานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2561 “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการต่อยอดความรู้จาก STEM เป็น STEAM เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำงาน สามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งในแต่ละสายชั้นจัดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์จากฐานการรเียนรู้ 12 ฐาน

detail-img
งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
×