08.09.2561

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วิชาการ ปีการศึกษา 2561 “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้ศึกษาตามฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน

งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
detail-img

งานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2561 “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการต่อยอดความรู้จาก STEM เป็น STEAM เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทำงาน สามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งในแต่ละสายชั้นจัดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์จากฐานการรเียนรู้ 12 ฐาน

detail-img
งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
งานวิชาการ “S.M. STEM TO STEAM บูรณาการ ปศพพ.สู่ หลักนิธรรม
×