12.02.2561

ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ

ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ

ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงชั้นม.ปลายอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ

2-4 ก.พ.61 ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงชั้น ม.ปลาย อบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น กับการดำรงอยู่ของความเป็นชาติไทย มีจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา มาสร้างสังคมให้เกิดความปรองดอง ฝึกกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชน และความจงรักภักดีต่อ3 สถาบัน

ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ
ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ
detail-img

วันที่ 2-4 ก.พ.61 ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงชั้น ม.ปลาย อบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น กับการดำรงอยู่ของความเป็นชาติไทย มีจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา มาสร้างสังคมให้เกิดความปรองดอง ฝึกกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชน และความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษํตริย์ อันเป็นสถานบันหลักของชาติไทย

detail-img
ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ
ครูและนักเรียนแกนนำพอเพียงอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ
×