06.02.2561

ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการทอเสื่อจันทบูร

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมีโอกาสได้ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร ซึ่งได้สืบสานวัฒนธรรมการทอเสื่อกกมาจากซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวจันทบุรีเชื้อสายเวียดนาม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่จากการทอเสื่อ

ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
detail-img

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนมีโอกาสได้ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร ซึ่งได้สืบสานวัฒนธรรมการทอเสื่อกกมาจากซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวจันทบุรีเชื้อสายเวียดนาม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่จากการทอเสื่อให้สวยงามเหมาะสมกับปัจจุบันและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนและชาวจังหวัดจันทบุรี

detail-img
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
×