06.02.2561

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ 30-31 มกราคม 2561 ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง รู้รัก สามัคคี รักสถาบัน และมีความกตัญญูต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ ตระหนักถึงสิ่งที่ตนได้รับจากโรงเรียน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
detail-img

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง รู้รัก สามัคคี รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความกตัญญูต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ ตระหนักถึงสิ่งที่ตนได้รับจากโรงเรียน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา

detail-img
ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
×