06.02.2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

นักเรียนชั้น ป.3 เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

<div style="display:none">fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1</div>วันที่ 30 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 244 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของอาชีพของคนในท้องถิ่น และเรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็นUnseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรี

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
detail-img

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 จำนวน 244 คน เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของอาชีพและศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

detail-img
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
×