06.02.2561

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงให้คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิงห์บุรี

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน 120 คน ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การนำเสนอผลงานของนักเรียนแกนนำ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของห้องเรียนพิเศษระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
detail-img

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

detail-img
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
×