06.02.2561

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยาศึกษาดูงาน

27 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เพื่อเตรียมตัวประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
×