16.04.2560

อบรมครูแกนนำพอเพียง

อบรมครูแกนนำพอเพียง

อบรม"การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"

27 มี.ค.-19 เม.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ให้ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯครูแกนนำเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด ส 3.1 ให้ชัดเจน เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้นักเรียนตามจุดหมายหลักสูตร 51 ข้อ1/5 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง

อบรมครูแกนนำพอเพียง
อบรมครูแกนนำพอเพียง
อบรมครูแกนนำพอเพียง
อบรมครูแกนนำพอเพียง
×