12.04.2560

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง"ร่วมกันเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง"จากการปฏิบัติ

วันที่ 6-7 เมษายน 2560 โรงเรียนจัดค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลัก 2-3-4 และสามรถนำไปใช้ในการไปศึกษาตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐานคือ ฐานที่ 1 บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร ฐานที่ 2 บ้านเลขที่ 69 ชุมชนริมน้ำจันทบูร ฐานที่ 3 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และฐานที่ 4 พระอุโบสถ (วัดไผ่ล้อม) หลังเก่าเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วนำหลัก 2-3-4 มาถอดบทเรียน

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
×