13.03.2560

คลินิกพอเพียง

คลินิกพอเพียง

นักเรียนแกนนำพอเพียง เปิดคลินิกพอเพียงเพื่อให้คำปรึกษา

ในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน “หัวข้อกิจกรรมหนึ่งสายชั้นหนึ่งนวัตกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนแกนนำพอเพียงจึงได้เปิดคลินิกพอเพียงขึ้น เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษานักเรียนในการถอดบทเรียน พร้อมทั้งนำนักเรียนเล่นเกมส์พอเพียงเพื่อเป็นการเรียนรู้หลัก 2-3-4 ผ่านเกมส์

คลินิกพอเพียง
คลินิกพอเพียง
คลินิกพอเพียง
คลินิกพอเพียง
×