โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม