โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ช่วงชั้น ปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ 108 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
ชื่อผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น
จำนวนครู 228 คน คน
จำนวนนักเรียน 3,400 คน คน
เบอร์โทรศัพท์ 039--311038
อีเมลโรงเรียน sm_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.sm.ac.th/
อีเมลผู้ดูแล Nokstee@hotmail.com

ปรัชญา คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม