14.06.2560

ความพอเพียงเป็นของใครฉันรักที่สุด ความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน....

ความพอเพียงเป็นของใครฉันรักที่สุด ความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน....

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 72 โรงเรียน ทั่วทั้งจังหวัด

ความพอเพียงเป็นของใครฉันรักที่สุด ความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน....
ความพอเพียงเป็นของใครฉันรักที่สุด ความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน....
detail-img

ร่วมสานต่อ
ความพอเพียง

detail-img
ความพอเพียงเป็นของใครฉันรักที่สุด ความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน....
ความพอเพียงเป็นของใครฉันรักที่สุด ความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน....
×