โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกฝัง สร้างรากฐาน ให้รู้รัก รู้จักความพอเพียง