06.09.2560

นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน

นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน

Professor Murata และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน

6 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดดอนทราย ร่วมกับ มูลนิธิยุวสถิรคุณ ยินดีต้อนรับ Professor Murata และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และการใช้สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรี โดยเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนด้วยความสนใจ

นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงาน
×