ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการ

นางสาวปรียานุช ธรรมปิยา
Priyanut Dharmapiya

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
อีเมล : priyanut.d@vyouth.org

ที่ปรึกษา

นายนคร ตังคะพิภพ
Nakorn Tangkapipope

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อีเมล : nakorn.t@vyouth.org

นางสาวผาณิต เกิดโชคชัย
Phanit Kirdchockchai

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อีเมล : phanit.k@vyouth.org

นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
Benjalug Namfa

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อีเมล : benjalug.n@vyouth.org

นางสาวอัจฉรา โยมสินธุ์
Atchara Yomsin

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อีเมล : atchara.y@bu.ac.th

ผู้ประสานงานภาค

นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน
Rungsarit Yomsriken

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ฝ่าย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : rungsarit.y@vyouth.org

นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง
Khaikeaw Puangkhamkhong

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ฝ่าย : ภาคเหนือ
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : khaikaew.p@vyouth.org

นายสมจริง อินทรักเดช
Somjing Intharakdet

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ฝ่าย : ภาคใต้
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : somjing.k@vyouth.org

นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล
Teerachet Pongjunmaneesakul

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ฝ่าย : ภาคกลาง
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : teerachet.p@vyouth.org

นายเฉลิม เรืองทองเมือง
Chalerm Rueangthongmueang

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
ฝ่าย : ภาคใต้
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : chalerm.r@vyouth.org

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวธนินนาท เชี่ยวชาญพานิชย์
Thaninnart Chiewchanpanich

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย
ฝ่าย: จัดการเครือข่ายและผลงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7033
อีเมล : thaninnart.c@vyouth.org

นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ
Thanutluk Meecharoen

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย
ฝ่าย: พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : thanutluk.m@vyouth.org

เจ้าหน้าที่อาวุโส

นางศิริปวีณ์ สัตยารักษ์
Siripavee Sattayarak

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่าย: บริหารงานกลาง (ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง)
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7063
อีเมล : siripavee.s@vyouth.org

นางสาวพลอยพุฒติ์ เทิดสิทธิกุล
Ployphud Therdsittikul

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย
ฝ่าย: : พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : ployphud.t@vyouth.org

นายสหสัณห์ รัตนเมธานนท์
Sahasan Rattanametanon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่าย: จัดการเครือข่ายและผลงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7062
อีเมล : sahasan.r@vyouth.org

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวอคัมย์สิริ ผลารักษ์
Akumsiri Phalarak

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่าย: พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : akumsiri.p@vyouth.org

นางสาวพัชร์สิตา เพชรประดับ
Phatsita Phetpradub

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่าย: จัดการเครือข่ายและผลงาน
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7062
อีเมล : varalee.p@vyouth.org

นางสาวศุภิสรา อุปมูล
Suphitsara Aupamoon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่าย: โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7061
อีเมล: suphitsara.a@vyouth.org

นางสาววันวิสา จันทพันธ์
Wanwisa Janthapan

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่าย: พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล: wanwisa.j@vyouth.org

นายคมกริช กลั่นบุศย์
Komkrid Klanbud

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล
ฝ่าย: พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : komkrid.k@vyouth.org

นายวัศพล ศรีระพุก
Watsaphon Seerapuk

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่าย: พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7034
อีเมล : watsaphon.s@vyouth.org

นางสาวสุดารัตน์ ไหลเจริญ
Sudarat Laichareon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ฝ่าย: โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
เบอร์ติดต่อ : 0 2787 7062
อีเมล: sudarat.l@vyouth.org