ร่วมงานกับเรา

เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไปกับเรา

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน

ลักษณะงาน

 1. บริหารและประสานงานสถานศึกษาในเครือข่าย โดยจัดการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมทั้งการจัดอบรมศึกษานิเทศก์พอเพียง ค่ายเยาวชนพอเพียง และการประชุมใหญ่ประจำปีของสถานศึกษาในเครือข่าย
 2. จัดทำกำหนดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ และดูแลให้เป็นไปตามแผนงานจนแล้วเสร็จ
 3. ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคนของฝ่าย กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข และการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น
 4. บริหารงาน ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ 
 5. ดูแลงานประสานงาน จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เช่น บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เตรียมการประชุมและจัดการอบรมต่างๆ ฯลฯ
 6. พัฒนางานวิชาการ โดยค้นคว้ารวบรวมความรู้เพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
 • มีประสบการณ์การบริหารโครงการ หรือประสานงานเครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำสูง เป็นนักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชอบทำงานเป็นทีม
 • สามารถปรับตัวรวดเร็วและยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ  
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 21,000 - 23,000 บาท

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่
คุณศิริปวีณ์  สัตยารักษ์
โทรศัพท์ 02-787-7063 โทรสาร 02-282-8226
E-mail : sufcal999@gmail.com
E-mail : siripavee.s@vyouth.org

รายละเอียด
การร่วมงานกับเรา