ร่วมงานกับเรา

เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไปกับเรา

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ

ลักษณะงาน

 1. บริหารและประสานงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำในเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง ให้มีความรู้และความเข้าใจในโครงการใหม่ๆ เช่น หลักสูตรการเงินพอเพียง และกิจกรรมพอเพียงสู่นิติธรรม จนสามารถไปปฏิบัติและขับเคลื่อนในสถานศึกษาและ/หรือเครือข่ายของตนได้ รวมทั้งประสานงานการประเมินตัวเองของโรงเรียน และการวิจัยใหม่ๆ
 2. จัดทำกำหนดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ และดูแลให้เป็นไปตามแผนงานจนแล้วเสร็จ
 3. ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคนของฝ่าย กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข และการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น
 4. บริหารงาน ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ 
 5. ดูแลงานประสานงาน จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เช่น บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เตรียมการประชุมและจัดการอบรมต่างๆ ฯลฯ
 6. พัฒนางานวิชาการ โดยค้นคว้ารวบรวมความรู้เพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
 • มีประสบการณ์การบริหารโครงการ และการจัดกิจกรรมค่ายหรือฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำสูง เป็นนักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชอบทำงานเป็นทีม
 • สามารถปรับตัวรวดเร็วและยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ  
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 21,000 - 23,000 บาท

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่

คุณศิริปวีณ์  สัตยารักษ์

โทรศัพท์ 02-787-7063 โทรสาร 02-282-8226

E-mail : sufcal999@gmail.com

E-mail : siripavee.s@vyouth.org

รายละเอียด
การร่วมงานกับเรา