ร่วมงานกับเรา

เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไปกับเรา

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน (บริหารงานกลาง)

ลักษณะงาน

  1. จัดการและประสานงานภายใน การบริหารบุคลากรของศูนย์ การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายศูนย์ กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น
  2. จัดทำกำหนดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ และดูแลให้เป็นไปตามแผนงานจนแล้วเสร็จ
  3. จัดการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ 
  4. ดูแลงานประสานงาน จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เช่น บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เตรียมการประชุมและจัดการอบรมต่างๆ ฯลฯ
  5. พัฒนางานวิชาการ โดยค้นคว้ารวบรวมความรู้เพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

คุณสมบัติ

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
  • มีประสบการณ์ เป็นนักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชอบทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำสูง
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 18,000 - 20,000 บาท

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่

คุณศิริปวีณ์  สัตยารักษ์

โทรศัพท์ 02-787-7063 โทรสาร 02-282-8226

E-mail : sufcal999@gmail.com

E-mail : siripavee.s@vyouth.org

รายละเอียด
การร่วมงานกับเรา